Document Center
      เป็นศูนย์รวมเอกสารภายในองค์กร สามารถใช้สร้าง E-form, จัดเก็บ, และสืบค้นเอกสารต่างๆ ได

      ประโยชน์
      1. ง่ายต่อการจัดเก็บ และสืบค้นเอกสาร
      2. เอกสารที่ถูกจัดเก็บจะไม่สูญหาย
      3. สามารถยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานได้
      4. ลดเวลาในการใช้ Form เอกสารต่างๆ ขององค์กร
      5. ลดการใช้กระดาษ

      ข้อจำกัดของโปรแกรม
     ต้องเป็นพนักงาน บริษัท ไพศาสตร์ จำกัดเท่านั้น

 

 

LOGIN

forgot your password, please contact administrator click here

@Copyright 2011 Paisart administrator